Лицензи и документи

от Държавна Агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“

от Държавна Агенция „Митници“

за международен автомобилен превоз на товари

за здраве и безопасност при работа

от Министерство на икономиката

относно аварийно планиране и необходимите мерки и поведение при възникване на авария